ترجمه کتاب developing reading skills tagged posts

کسب درآمد دلاری با ترجمه کتاب

به گفته معاون وزیر فرهنگ وزارت فرهنگ و جهت گیری اسلامی کسب درآمد دلاری با ترجمه کتاب، پروژه گرانت یا حمایت از ترجمه و نشر کتاب های ایران در بازارهای جهانی از اقدامات وزارت فرهنگ و جهت گیری اسلامی است. جهان از سال 1995 توسط معاون امور فرهنگی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
یکی از اهداف اصلی این پروژه ایجاد بازاری برای کتابهای ایرانی یا تقویت آن کسب درآمد دلاری با ترجمه کتاب در کشورهایی است که آثار نویسندگان ایرانی قبلاً جایی پیدا کرده است. در همین رابطه گر سال گذشته ، دبیرخانه گرانت 43،300 یورو برای حمایت از ترجمه و انتشار نویسندگان ایرانی در کشورهای مختلف در نظر گرفت...

Read More